สมัครพรรค

User

สมัครพรรค

ชื่อ
นามสกุล
ศาสนา
สัญชาติ
วันเกิด
จังหวัดเกิด
บัตรประชาชน
บัตรประชาชน
วันที่ออกบัตร
วันบัตรหมดอายุบัตร
จังหวัดออกบัตร
อำเภอออกบัตร
สถานภาพ
สถานภาพ
จำนวนบุตร
ชื่อคู่สมรส
นามสกุลคู่สมรส
ที่อยู่
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร/หมู่บ้าน
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์ติดต่อ
โทรสาร
E-mail
ประวัติการเป็นสมาชิพรรคารเมือง
วัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก
ประวัติการเป็นสมาชิพรรคารเมือง (เคย)
สถานภาพ
ชื่อสถานภาพ
ตำแหน่ง
สมาชิก (คน)
เอกสารแนบ
File รูปถ่าย 1.5" (นิ้ว)
File สำเนาทะเบียนบ้าน
File สำเนาบัตรประชาชน
File อื่นๆ หนังสือแปลงสัญญาติไทย เอกสารประกอบ

            ข้าพเจ้าขอรับนองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัญญชาติไทย โดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามมืให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งตามรัฐรรมนูญและมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยู่ในขณะเดียวกัน ซึ่งช้อมูลดังกล่าวข้างดันเป็นจริงทุกประการ
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image